Close

Nagar Palika Parishad, Fatehpur

Address - NPP Fatehpur G.T. Road, Fatehpur 212601

Email : nagarpalikaparishad[at]gmail[dot]com
Phone : 9452964349
Website : http://nppfatehpur.com/