Close

General Election to the Legislative Assembly of 2022 (Uttar Pradesh) -Candidates’ Election Expenditure

238- jahanabad 

238- jahanabad -2

239-Bindki

239-Bindki-2

240- Fatehpur

240- Fatehpur-2

241-Ayah Shah

241-Ayah Shah-2

242- Husanganj

243-Khaga

243-Khaga-2