फतेहपुर लोहिया आवास 2013-2014

  1. Airaya               2. Amauli              3. Asothar             4. Bahua

  5. Bhitaura            6. Deomai             7. Dhata                 8. Haswa

  9. Hathgam          10. Khajuha          11. Malwan           12. Teliyani

13. Vijayipur  

फतेहपुर लोहिया आवास 2012-2013

  1. Airaya               2. Amauli              3. Asothar             4. Bahua

  5. Bhitaura            6. Deomai             7. Dhata                 8. Haswa

  9. Hathgam          10. Khajuha          11. Malwan           12. Teliyani

13. Vijayipur