List Of Polling Station
Jahanabad- 238
Bindki-239
Fatehpur-240
Ayash Shah- 241
Husainganj-242
Khaga(SC)-243